ขอให้ชาวนครพนม คัดค้านการนำเอาพระธาตุพนม ไปประดับบนยอดหลังคาอาคารด่านศุลกากรนครพนม ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

หอเจ้าปู่ถลา ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


ศาลเจ้าปู่ถลาเรณูนคร
ตั้งบนถนนสายธาตุน้อย - นาแก หมู่ที่ 2 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม


ศาลเจ้าปู่ถลา ตั้งอยู่ท้ายเมืองเรณูทางทิศตะวันตก ห่างจากวัดปัจฉิมาวาสประมาณ 200 เมตร ชาวผู้ไทยเรณูนครจะพร้อมใจกันเซ่นไหว้ปีละ 1 ครั้ง ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 เครื่องเซ่นไหว้ที่ใช้มี ช้าง(เหล้าไห) ม้า(สุรา) อาหราจะต้องนำวัวเป็น ๆ ไปเชือดที่บริเวณศาลเจ้าปู่ถลาแล้วทำ "ลาบเลือด" ซึ่งเป็นของโปรดสำหรับเจ้าปู่และแกงเนื้อวัว การเซ่นไหว้เจ้าปู่ถลา ลูกหลานชาวเรณูเรียกว่า "แก้บะ" เมื่อลูกหลานชาวผู้ไทยเรณูนครบนหรือฮ้องเจ้าปู่ช่วยทุกครั้งจะต้องแก้บน การแก้บน(แก้บะ) ใช้อาหารสองอย่าง คือ พาข้าวแดงพาแกงร้อน และวัวเป็นตัวตามที่ผู้บนได้บอกเจ้าปู่ไว้ หากลูกหลานผู้ใดละเลยผู้บนจะได้รับภัยพิบัติทั้งแก่ตนเองและบุตรหลานทันที อาหารที่เหลือจากเจ้าปู่ เมื่อเจ้าปู่อิ่มแล้ว ลูกหลานสามารถกินได้


ถนนธาตุน้อย - นาแก


ถนนธาตุน้อย - นาแก  มองจากศาลเจ้าปู่ถลาเรณูนคร
หอเจ้าปู่ถลา
ศาลเจ้าปู่ถลาเรณูนคร


เจ้าปู่ถลาถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวผู้ไทยเรณูนคร ให้ลูกหลานประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งอันดีงาม เพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตในปัจจุบันและในอนาคต
ภายในศาลเจ้าปู่ถลาเรณูนคร"เจ้าปู่ถลา" คือวิญญาณบรรพบุรุษของชาวผู้ไทยเรณูนคร เป็นมเหศักดิ์ หลักเมืองที่ชาวผู้ไทยเรณูนครให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าต่อมาว่าเชิญมาจากเมืองวัง ทุก ๆ ปีจะมีพิธีเซ่นไหว้ปีละครั้ง เพื่อให้ท่านจะคุ้มครองบ้าน ลูกหลาน ให้อยู่เย็นเป็นสุข ถ้าลูกหลานปู่ต้องการให้ท่านช่วย จงจุดธูปบอกกล่าว แม้อยู่ที่อัตคัตไม่มีธูปเทียน ก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะและอธิษฐานบนบานขอให้ท่านช่วยเหลือในกิจการใด เจ้าปู่ถลาจะไปช่วยทันที ลูกหลานชาวผู้ไทยทุกคนไม่ว่าจะเกิดที่แห่งหนตำบลใด จะถือว่าตนเองเป็น "หลานปู่" เจ้าปู่จะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติทุกอย่างให้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตาม


o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ประมวลภาพการทำพิธีเซ่นไหว้เจ้าปู่ถลา ในปีที่ผ่านมา


หอเจ้าปู่ถลา


ศาลเจ้าปู่ถลาเรณูนคร


ศาลเจ้าปู่ถลาเรณูนคร
ถนนธาตุน้อย - นาแก  หมู่ 2 ตำบลเรณู  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

วัดโคกสว่าง บ้านโสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


วัดโคกสว่าง
บ้านโสกแมว หมู่ 2 ตำบลอุ่มเหม้า  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
สิม หรือ พระอุโบสถ ของวัดโสกแมว


เป็น " สิม " ก่อสร้างใหม่ แบบศิลปะรัตนโกสินทร์


ศาลาการเปรียญ ( ใหม่ )  วัดโสกแมว
มีเอกลักษณ์ในเรื่อง ภาพวาด " พุทธชาดก " รอบตัวศาลาการเปรียญภาพจิตรกรรมฝาผนัง " พุทธชาดก " เขียนได้สวยงาม ขอชมผู้เขียนที่มีความตั้งใจดีศาลาการเปรียญเก่า  มีรูปทรงสวยงามตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน
กุฏิพระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกแมว  ตั้งอยู่ในวัดโสกแมวหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
ณ วัดโคกสว่าง ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


ศูนย์เด็กปฐมวัยวัดโสกแมว

ภายในศูนย์เด็กปฐมวัยวัดโสกแมว


วัดโคกสว่าง บ้านโสกแมว หมู่ 2 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม